Dostępna pod tym adresem strona RPO NIE JEST AKTUALIZOWANA od dnia 4 wrzesnia 2008 r.
 

 

Witamy na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, obok regionalnych programów pozostałych województw oraz programów operacyjnych, które będą zarządzane i wdrażane na poziomie krajowym, jest jednym z narzędzi realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Kraju do 2015 roku. Program realizuje również założenia Strategicznych Wytycznych Wspólnoty 2007-2013 opracowanych przez Komisję Europejską, które określają głównie kierunki polityki spójności wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie w kolejnym okresie programowania Funduszy Strukturalnych.

RPO dla Województwa Dolnośląskiego będzie podstawą wykorzystania w naszym regionie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. RPO określa priorytety, kierunki oraz wysokość środków, jakie otrzyma Województwo Dolnośląskie na realizację polityki regionalnej w latach 2007-2013.


Szanowni Państwo mając na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów naszej strony, poniżej przedstawiamy najczęściej poszukiwane dokumenty oraz informacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego:

Uszczegółowienie RPO WD |Generator Wniosków | Metodologia przygotowania Studium Wykonalności (nowa) |Przewodnik po kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD | Pytania i odpowiedzi | Materiały promocyjne | Poradnik dla Beneficjenta | Harmonogram naboru projektów na lata 2007-2008 |Harmonogram naboru projektów na lata 2009-2010|Lista wskaźników RPO WD - stan na dzień 28.08.2008 |MODERNIZACJA OCHRONY ZDROWIA NA DOLNYM ŚLĄSKU |