Inne opracowania
Wstępna notatka ze spotkania międzyinstytucjonalnej grupy ds. pomocy publicznej pod przewodnictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca pomocy publicznej w sektorze ochrony zdrowia. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatecznej wersji notatki z MRR zostanie ona umieszczona na stronie www.rpo.dolnyslask.pl 
 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje związane z wykorzystaniem w latach 2000-2006 krajowego i zagranicznego wsparcia związanego z rozwojem regionalnym na Dolnym Śląsku:

 Pomoc 2000-2006

Podsumowanie i ocenę efektywności wykorzystania wsparcia UE w latach 2000-2006 zamieszczono w RPO (wersja z dnia 21 grudnia 2006r.) w rozdziale I analiza społeczno-gospodarcza województwa dolnośląskiego (punkt 1.7) Dokument jest opublikowany w zakładce Regionalny Program Operacyjny