Pomoc publiczna

"W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD), część przedsięwzięć otrzymujących dofinansowanie programu, objęta zostanie reżimem pomocy publicznej (definicja pomocy publicznej przedstawiona została w RPO WD - w rozdziale IX "Objaśnienie pojęć").W celu zapewnienia optymalnych warunków udzielania pomocy publicznej orazzachowania jednolitych zasad udzielania pomocy publicznej MinisterstwoRozwoju Regionalnego opracowuje programy pomocowe dla wszystkich RPO - zgodnie z obligacją wynikającą z art. 21 ust. 3 Ustawy o zasadachprowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.

Programy pomocy publicznej będą miały rangę Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego i określać będą m.in.:

a.. zasady i warunki udzielania pomocy publicznej w ramach RPO,
b.. zakres podmiotowy i przeznaczenie pomocy,
c.. formę i intensywność pomocy,
d.. katalog wydatków kwalifikowanych,
e.. dodatkowe warunki oraz tryb przyznania dofinansowania.

Więcej