Informacja o wynikach oceny propozycji projektów w ramach naboru 4/S/7.2/2008
Ocena zgłoszonych propozycji projektów została dokonana zgodnie z kryteriami oceny zatwierdzonymi przez KM RPO WD:
  1. Kwalifikowalność wniosku (czy wniosek został złożony na właściwy nabór, czy jest zgodny z typem projektów w ogłoszonym zaproszeniu do składania propozycji projektów wybieranych w trybie systemowym, czy zachowane zostały warunki dotyczące min. wartości projektu, poziomu dofinansowania, okresu realizacji i rozliczenia finansowego)
  2. Kwalifikowalność wnioskodawcy (czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego zaproszenia do składania propozycji projektów wybieranych w trybie systemowym)
  3. Linia demarkacyjna (czy projekt jest zgodny z zapisami zewnętrznej linii demarkacyjnej tj. z Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej  i Wspólnej Polityki Rybackiej oraz  wewnętrznej linii demarkacyjnej (między poszczególnymi priorytetami RPO))
  4. Adekwatność zastosowanych wskaźników (czy zastosowane wskaźniki są adekwatne do rodzaju oraz przedmiotu projektu i zgodne z wytycznymi IZ RPO WD)


   Z przeprowadzonej oceny wynika, że 26 propozycji projektów spełnia wszystkie
ww. kryteria i zostały ocenione pozytywnie (plik do pobrania) natomiast 1 propozycja projektów nie spełniła jednego z ww. kryteriów i została oceniona negatywnie (plik do pobrania).Łączna wartość ocenionych pozytywnie propozycji projektów wynosi 122.957.005,11 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 81.038.985,45 zł, co stanowi 452,31 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.
  

   Wartość ocenionej negatywnie propozycji projektu wynosi 5.762.332,32 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 3.886.632,63 zł, co stanowi 21,69 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.
  

    Zarząd Województwa Dolnośląskiego, spośród pozytywnie ocenionych propozycji projektów, dokona wyboru propozycji projektów, których Wnioskodawcy będą zaproszeni do składania wniosków o dofinansowanie.

 
Informacja o zakończeniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów

Zakończenie przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na zaproszenie w trybie systemowym do działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” RPO WD (nabór 1/S/3.1/2008)

  Dnia 29 sierpnia 2008 r. zakończono przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na zaproszenie w trybie systemowym (nabór 1/S/3.1/2008) w ramach Priorytetu 3 „Transport” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”, trwającego od 15 lipca do 29 sierpnia 2008 r.


  W ramach naboru 1/S/3.1/2008 do dnia 29 sierpnia 2008 roku 14 zaproszonych beneficjentów dostarczyło wnioski do Punktu Przyjęć Wniosków. Wartość 15  złożonych wniosków, które poddane zostaną ocenie wynosi 104 509 369,81 zł z czego wartość dofinansowania wynosi 50 189 531,00 zł, co stanowi 186 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (planowana alokacja podana w zaproszeniu do składania wniosków: 27 008 822,00zł.)


  Ocena złożonych propozycji projektów dokonana zostanie w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WD „Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD”, które dostępne są na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Dokumenty Instytucji Zarządzającej RPO WD .

 

 
Informacja o wynikach oceny propozycji projektów w ramach naboru 3/S/7.2/2008

Ocena zgłoszonych propozycji projektów została dokonana zgodnie z kryteriami oceny zatwierdzonymi przez KM RPO WD:

  1. Kwalifikowalność wniosku (czy wniosek został złożony na właściwy nabór, czy jest zgodny z typem projektów w ogłoszonym zaproszeniu do składania propozycji projektów wybieranych w trybie systemowym, czy zachowane zostały warunki dotyczące min. wartości projektu, poziomu dofinansowania, okresu realizacji rozliczenia finansowego)
  2.  Kwalifikowalność wnioskodawcy (czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego zaproszenia do składania propozycji projektów wybieranych w trybie systemowym)
  3. Linia demarkacyjna (czy projekt jest zgodny z zapisami zewnętrznej linii demarkacyjnej tj. z Programami Operacyjnymi   Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej  i Wspólnej Polityki Rybackiej oraz  wewnętrznej linii demarkacyjnej (między poszczególnymi priorytetami RPO))
  4. Adekwatność zastosowanych wskaźników (czy zastosowane wskaźniki są adekwatne do rodzaju oraz przedmiotu projektu i zgodne z wytycznymi IZ RPO WD)


Z przeprowadzonej oceny wynika, że 196 propozycji projektów spełnia wszystkie
ww. kryteria i zostały ocenione pozytywnie ( plik do pobrania ), natomiast 15 propozycji projektów nie spełniło przynajmniej jednego z ww. kryteriów i zostały ocenione negatywnie ( plik do pobrania ).

    Łączna wartość ocenionych pozytywnie propozycji projektów wynosi 1 049 467 308,07 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 620 521 375,65 zł, co stanowi 2109,15 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

    Łączna wartość ocenionych negatywnie propozycji projektów wynosi 68 405 243,54 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 36 437 604,71 zł, co stanowi 123,85 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, spośród pozytywnie ocenionych propozycji projektów, dokona wyboru propozycji projektów, których Wnioskodawcy będą zaproszeni do składania wniosków o dofinansowanie. 

 
Informacja dla Beneficjentów RPO WD na lata 2007-2013 - priorytet 8

 Modernizacja ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku

 
Informacja o wynikach oceny propozycji projektów w ramach naboru 2/S/7.2/2008

Ocena zgłoszonych propozycji projektów została dokonana zgodnie z kryteriami oceny zatwierdzonymi przez KM RPO WD:

1)    Kwalifikowalność wniosku (czy wniosek został złożony na właściwy nabór, czy jest zgodny z typem projektów w ogłoszonym zaproszeniu do składania propozycji projektów wybieranych w trybie systemowym, czy zachowane zostały warunki dotyczące min. wartości projektu, poziomu dofinansowania, okresu realizacji
i rozliczenia finansowego)

2)    Kwalifikowalność wnioskodawcy (czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego zaproszenia do składania propozycji projektów wybieranych w trybie systemowym)

3)    Linia demarkacyjna (czy projekt jest zgodny z zapisami zewnętrznej linii demarkacyjnej tj. z Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej  i Wspólnej Polityki Rybackiej oraz  wewnętrznej linii demarkacyjnej (między poszczególnymi priorytetami RPO))

4)    Adekwatność zastosowanych wskaźników (czy zastosowane wskaźniki są adekwatne do rodzaju oraz przedmiotu projektu i zgodne z wytycznymi
IZ RPO WD)

W ramach naboru 2/S/7.2/2008 -„przedszkola” poddanych ocenie zostało 70 propozycji projektów.

Z przeprowadzonej oceny wynika, że 59 propozycji projektów spełnia wszystkie ww. kryteria i zostały ocenione pozytywnie ( plik do pobrania ), natomiast 11 propozycji projektów nie spełniło przynajmniej jednego z ww. kryteriów i zostały ocenione negatywnie ( plik do pobrania ).

Łączna wartość ocenionych pozytywnie propozycji projektów wynosi 121 398 954,77 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 66 005 216,83 zł, co stanowi 913,6 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

Łączna wartość ocenionych negatywnie propozycji projektów wynosi 18 153 069,70 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 12 095 046,09 zł, co stanowi 167,4 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

 
Zakończono procedurę naboru propozycji projektów

•    Dnia 14 sierpnia 2008 r. zakończono procedurę naboru nr 4 (4/S/7.2/2008 – „szkoły specjalne”) oraz naboru nr 5 (5/S/7.2/2008 – „kształcenie ustawiczne”)  w trybie systemowym propozycji projektów w ramach Priorytetu 7 „Edukacja” Działanie 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”, trwających od 30 czerwca do 14 sierpnia 2008 r.

•    W ramach naboru nr 4 (4/S/7.2/2008 – „szkoły specjalne”) poddanych ocenie zostanie 27 propozycji projektów o łącznej wartości 128 719 337,43 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 84 925 618,08 zł, co stanowi 474 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (planowana alokacja: 17 925 383 zł).

•    W ramach naboru nr 5 (5/S/7.2/2008 – „kształcenie ustawiczne”) poddanych ocenie zostanie 30 propozycji projektów o łącznej wartości 172 015 658,51 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 112 144 422,23  zł. co stanowi 210 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (planowana alokacja: 53 318 822 zł).

•    Ocena złożonych propozycji projektów dokonana zostanie w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WD „Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD”, które dostępne są na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Dokumenty i wytyczne IZ RPO WD

•    Wybór propozycji projektów nastąpi w terminie do 40 dni po upływie terminu zgłaszania propozycji projektów. Wyniki wyboru propozycji projektów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WD www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Nabory wniosków.