Zaproszenie do ubiegania się o wpis na listę Asesorów

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEJ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ (DIP)

ZAPRASZA
KANDYDATÓW DO UBIEGANIA SIĘ O WPIS NA LISTĘ ASESORÓW

dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów składanych w ramach Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”
oraz Działania 1.2 „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013.


Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o naborze asesorów, które zamieszczone jest na stronie internetowej: www.dip.dolnyslask.pl.

 
Aktualności

DIP jest jednostką budżetową utworzoną na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 roku.

Zadaniem DIP jest wdrożenie części Priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw – Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”, w zakresie:
- bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw;
- ułatwienia dostępu do specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorstw;
- wspierania nawiązywania kontaktów gospodarczych;
- wzmocnienia potencjału usługowego instytucji otoczenia biznesu (IOB),

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca jest w trakcie organizacji. Trwa nabór pracowników, wkrótce rozpoczną się przetargi na zakup wyposażenia DIP. Do końca czerwca 2008 roku jednostka powinna osiągnąć poziom zatrudnienia i organizacji pozwalający na podjęcie czynności merytorycznych związanych z konkursami dla przedsiębiorców.

Docelowo DIP będzie mieścił się przy ulicy Strzegomskiej 2-4 we Wrocławiu. Do tego czasu jednostka korzysta tymczasowo z zasobów lokalowych Urzędu Marszałkowskiego.

Do końca września 2008 roku, stopniowo w miarę powstawania, na stronach internetowych DIP będą zamieszczane projekty kolejnych dokumentów związanych z konkursami. Pierwszy nabór wniosków na dotacje inwestycyjne jest planowany na październik 2008 roku.

Pytania dotyczące Priorytetu I „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw – Przedsiębiorstwa i Innowacyjność” (Działanie 1.1 i 1.2) można kierować na adres