Metodologia opracowania studium wykonalności

W związku z opublikowaniem przez  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

- „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich”
- „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych”
- „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych”

zawierających wytyczne przygotowania analizy ekonomicznej dla przedsięwzięć drogowych, Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego informuje że,  przygotowanie analizy kosztów i korzyści CBA (Cost-Benefit Analysis), w tym także obliczenie obligatoryjnego wskaźnika „oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach:
- w przewozach pasażerskich
- w przewozach towarowych”,

należy dokonać zgodnie z w/w instrukcjami.
W przypadku naboru w trybie systemowym nr 1 – 3.1 Infrastruktura drogowa powyższy wskaźnik należy uwzględnić - po procedurze preselekcji, przy wypełnianiu właściwego Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFRR.
Analizy przygotowane wg wytycznych „Niebieskiej Księgi” należy uzupełnić o obliczenie w/w wskaźnika wg metodologii przedstawionej w instrukcjach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


 Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich

 Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych

 Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych Metodologia opracowania studium wykonalności -analiza ekonomiczno-finansowa

 luka finasowa_1.xls

 prezentacja wyników sw.xls

 

Dokumenty dot. Metodologii przygotowania Studium Wykonalności: 

Niebieska Księga - Analiza kosztów i korzyści inwestycyjnych w sektorze transportu:

Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej  

 Podręcznik dla beneficjentów

 Aneksy

 Projekty drogowe

 Projekty kolejowe

 Projekty infrastruktury transportu lotniczego

 Projekty transportu kombinowanego/intermodalnego

 Projekty transportu publicznego

 Projekty infrastruktury transportu morskiego

 


 

Więcej…
 
Dokumenty, wytyczne Instytucji Zarządzajacej RPO WD

  Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dotyczące zasad dofinansowania projektów w ramach Priorytetu VIII „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku” RPO WD.

 

 Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach RPO WD na lata 2007-2013


 Metodologia obliczania maksymalnej wysokości wydatku kwalifikowalnego nabycia gruntu w ramach RPO WD 2007-2013


 Wytyczne programowe IZ RPO  WD dotyczące zasad dofinansowania projektów w ramach Priorytetu VIII „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku” RPO WD.


 Ogólne zasady i jednolity mechanizm rozliczania, w tym częściowego rozliczania w ratach faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej nominowanych w walutach obcych przekazywanych do IZ RPO WD/IP RPO WD, określania kwoty wydatków kwalifikowanych w tym zakresie oraz sposób opisu ww. dokumentów.

 Przewodnik po Kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD


 Wytyczne w sprawie łączenia projektów


 Nabory projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - KOMUNIKAT

 Zbiorcze zestawienia procedur administracyjnych projektu


 Zmiana wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.


 Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach RPO WD na lata 2007-2013, z wyłączeniem działania 1.1 i 1.2

 Pismo (wytycznej IZ RPO WD) nr DRPO.0290/293/DRPO-Z/335/PW/08 z dnia 31.03.2008 r. dotyczącego uznawania kwalifikowalności wydatków w zamówieniach udzielanych przez wnioskodawców/beneficjentów w ramach wszystkich Priorytetów RPO WD

 Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WD

 Kryteria wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD

 Poradnik dla Beneficjenta


Generator wniosków

 Standardowy wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 

 Standardowy wzór porozumienia z państwową jednostką budżetową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013

 Standardowy wzór uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD na lata 2007-2013


Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Studium Wykonalności  Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013