Informacja o wynikach oceny propozycji projektów w ramach naboru 4/S/7.2/2008
Z przeprowadzonej oceny wynika, że 26 propozycji projektów spełnia wszystkie kryteria i zostały ocenione pozytywnie  natomiast 1 propozycja projektów nie spełniła jednego z kryteriów i została oceniona negatywnie.
Więcej…
 
Informacja dla Beneficjentów RPO WD na lata 2007-2013 - priorytet 8

W dniu dzisiejszym Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr  1897/III/08
w sprawie zmiany uchwały nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczących zasad dofinansowania projektów w ramach Priorytetu VIII „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku” RPO WD.

We wcześniejszej wersji wytycznych nie uwzględniono możliwość kontraktowania świadczeń wysokospecjalistycznych bezpośrednio ze środków pozostających w dyspozycji właściwych ministrów.

 
Informacja o zakończeniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów

Zakończenie przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na zaproszenie w trybie systemowym do działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” RPO WD (nabór 1/S/3.1/2008)

 

Więcej…
 
Informacja o wynikach oceny propozycji projektów w ramach naboru 3/S/7.2/2008
Z przeprowadzonej oceny wynika, że 196 propozycji projektów spełnia wszystkie kryteria i zostały ocenione pozytywnie, natomiast 15 propozycji projektów nie spełniło przynajmniej jednego z kryteriów i zostały ocenione negatywnie
Więcej…
 
Lista wskaźników

Do pobrania lista wskaźników RPO WD (z wyłączeniem działań 1.1 i 1.2) – wersja nr 1 (projekt)  - stan na dzień 28.08.2008r.

 Pobierz plik