Okresowy Plan Ewaluacji RPO WD na rok 2008.

W dn. 19 grudnia 2007r. Zarząd Województwa przyjął Okresowy Plan Ewaluacji na rok 2008 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

W myśl zapisów Planu przewidziane są do realizacji następujące badania ewaluacyjne:

1. Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

2. Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno - promocyjnych przeprowadzanych przez Instytucje Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zakładany termin przeprowadzenia obu w/w badan to II polowa 2008r. Oprócz powyższych tematów Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 może podjąć decyzje o przeprowadzeniu ewaluacji operacyjnej lub strategicznej, innej niż wskazane powyżej, w każdym przypadku, gdy uzna to za użyteczne z punktu widzenia zarządzania i wdrażania Programu.


Przedstawiamy Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 18 września 2007r., który został oparty na wytycznych znajdujących się w:

"Wytycznych i Dokumentach dot. Ewaluacji"


Na spotkaniu Grupy roboczej ds. koordynacji wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013, działającej w oparciu o Zarządzenia nr 7/2007 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2007r. z późn. zm. w dniu 05.09.2007r., powołano podgrupę ds. ewaluacji RPO WD pełniącą funkcję grupy sterującej (zgodnie z Wytycznymi nr MRR/H/6(1)05/2007 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dn. 30 maja 2007r.). Głównym celem i uzasadnieniem utworzenia podgrupy ds. ewaluacji RPO WD jest przede wszystkim koordynacja procesu ewaluacji Programu oraz zachowanie zasady partnerstwa. W skład ww. podgrupy wchodzą m.in. Dyrektorzy Wydziałów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WD oraz innych Wydziałów merytorycznych, a także zapraszani będą przedstawiciele innych instytucji i podmiotów, w tym partnerzy społeczni oraz eksperci.