Zapytania i odpowiedzi dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

 Działanie 8.1 - kwalifikowalność wydatków

 Działanie 8.1 - osobowość prawna NZOZ

 Działanie 7.2 - kwalifikowalność wydatków bieżących w projekcie

 Działanie 7.2 - projekty realizowane na obszarach wiejskich i w miastach powyżej 10tys. mieszkańców oraz remonty

 Działanie 7.2 - Interaktywne Centrum Edukacyjne

 Stosowanie "Oceny oddziaływania na środowisko"

 Zaliczkowanie SP ZOZ

 Przebudowa i modernizacja domu studenckiego

 Rozbudowa oddziału dziennego i z wydzieleniem oddziału dla młodzieży

 Szkoła integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych

 Kwalifikowalnosc szkól z oddzialami integracyjnymi oraz zakres wsparcia informatyzacji w ramach dzialania 7.2

 ARI , odpowiedź UMWD , interpretacje UOKiK

  Termomodernizacja budynków dzierżawionych przez NZOZ 

 Budowa i modernizacja obiektów dydaktycznych  

 Luka finansowa

 Budowa centrum hotelowego

 Nabory wniosków

 Priorytet 1-park przemysłowy

 Priorytet 4

 Priorytet 8 - budowa ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

 Priorytet 4 - zaprojektuj i wybuduj

 Budowa pływalni.

 Modernizacja obiektu gminnego kina.

 Infrastruktura wodno-ściekowa.

 Wskaźnik rezultatu : nośność wybudowanego obiektu (drogi/mosty).

 Wymagane dokumenty - załączniki do wniosku.

 Zastosowanie kolektorów słonecznych, pomp ciepła, oszczędnych źródeł ciepła w obiektach oświatowych, internatach, domach pomocy społecznej, obiektach służby zdrowia - konieczność przygotowania analiz finansowych

 Budowa Świetlicy jako Centrum Edukacyjno-Wychowawczo-Społecznego

 Zapewnienie wkładu własnego

  Nabory wniosków w ramach RPO WD

  Inwestycje dla przedsiebiorcow - 1

  Inwestycje dla przedsiebiorcow - 2

 Kwalifikowalność beneficjentów

  Termomodernizacja

 Inwestycje dla przedsiębiorców - franczyza

 Spółdzielnia mieszkaniowa

 Infrastruktura drogowa - 1

 Infrastruktura drogowa - 2

 Infrastruktura drogowa - 3

 Zakup sprzętu ratownictwa drogowego

 Park krajobrazowy

 
« poprzedni artykuł