Materiały promocyjne RPO WD

Publikacje o Regionalnym Programie Operacyjnym:

 Biuletyn RPO - październik 2007 r.

 Biuletyn RPO - listopad 2007 r.


 - logotyp kolorowy,

 - logotyp czarno-biały .

 Informator dla Beneficjentów RPO WD

 

Biuletyny dotyczące priorytetów RPO WD:

- Priorytet I -  Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw,

- Priorytet II -  Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku,

- Priorytet III -  Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku,

- Priorytet IV -  Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska ,

- Priorytet V -  Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,

- Priorytet VI -  Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska,

- Priorytet VII -  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku,

- Priorytet IIX -  Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku,

- Priorytet IX -  Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska.