Najczęściej zadawane pytania

1. Czy o unijne środki z RPO WD może ubiegać się osoba fizyczna?

Beneficjentami środków pomocowych Unii Europejskiej mogą być osoby i podmioty prawne, np. jednostki samorządu terytorialnego, prywatni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, Kościoły, uczelnie wyższe, a także osoby fizyczne posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą.

2. Czy możliwe jest dofinansowanie w ramach RPO WD rozpoczęcia działalności gospodarczej?

Nie. RPO WD pozwala na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez już zarejestrowane podmioty gospodarcze. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej można pozyskać z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który wdraża Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.

3. Kiedy pojawi się harmonogram naboru wniosków do RPO WD?

Pierwsze terminy naboru wniosków do poszczególnych priorytetów RPO WD zostaną zamieszczone w Ramowym Planie Realizacji RPO WD. Dokument ten jest obecnie w trakcie opracowywania. Planowane przyjęcie i ogłoszenie Ramowego Planu Realizacji WD przewidziane jest do końca 2007 r. Dokument ten będzie zawierać harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym i systemowym. Będzie on dostępny na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl.

4. Co to jest cross-financing?

Cross-financing, tzw. instrument elastyczności, to możliwość ponoszenia w projektach finansowanych z jednego funduszu (np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) do 10% kosztów projektu na zadania charakterystyczne dla innego funduszu (np. Europejskiego Funduszu Społecznego), a ściśle związane z projektem. Dzięki temu instrumentowi możliwe jest sfinansowanie np. szkoleń przy zakupie sprzętu, ale szkolenie to musi obejmować wyłącznie osoby obsługujące zakupiony sprzęt.

5. Czy istnieje możliwość poprawienia lub uzupełnienia złożonego wniosku aplikacyjnego?

Tak. Wszystkie wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD. Przy ocenie formalnej („dopuszczalności”) występują kryteria kluczowe oraz uzupełniające. W przypadku niespełnienia tych drugich beneficjent będzie mógł uzupełnić lub poprawić wniosek.

6. Jakie dokumenty muszą być złożone do każdego wniosku aplikacyjnego?

Wniosek o dofinansowanie wypełniony za pomocą tzw. Generatora Wniosków. Pozostałe niezbędne dokumenty do złożenia wniosku zostaną określone każdorazowo w ogłoszeniu o naborze. Istotne informacje na temat założeń i procedur związanych z RPO WD oraz wskazówki konieczne dla prawidłowego przygotowania i realizacji projektów zawiera Poradnik Beneficjenta. Znajdują się w nim informacje dotyczące m.in. zasad składania wniosków, wyboru projektów, refinansowania, kontroli oraz monitorowania realizacji przedsięwzięcia, uzupełniają zawarte w załącznikach wzory dokumentów, które nieodłącznie będą towarzyszyć poszczególnym etapom wdrażania projektów.

7. Czy przedsiębiorca zameldowany na stałe poza granicami województwa dolnośląskiego może ubiegać się o dofinansowanie z RPO WD?

Tak. Ważne jest miejsce realizacji projektu na Dolnym Śląsku.

8. Na jaki poziom współfinansowania mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach RPO WD?

Wysokość dopuszczalnego wsparcia dla przedsiębiorstw na realizację projektów inwestycyjnych określają wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013. W przypadku województwa dolnośląskiego najczęściej wynosić będzie max. 40% dla dużych przedsiębiorstw, 50% dla średnich oraz 60% dla mikroprzedsiębiorstw i małych firm.

9. Czy przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na zakup środków transportu?

Wykluczone są wydatki na zakup środków transportu przedsiębiorców z sektora transportowego. W pozostałych przypadkach istnieje możliwość nabycia środków transportu, jeżeli są one niezbędne do prawidłowej realizacji projektu (przede wszystkim specjalistyczne środki transportu).

10. Jakie warunki musi spełniać wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, aby móc ubiegać się o środki z RPO WD?

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą starać się o dofinansowanie w ramach 9 Priorytetu „Miasta” RPO WD. Koniecznym jest ujęcie w Lokalnym Programie Rewitalizacji przyjmowanym przez władze miejskie oraz usytuowanie na wyznaczonym obszarze miasta przewidzianym do rewitalizacji, tzw. obszarze wsparcia. Ponadto wszystkie inwestycje dotyczyć muszą tylko części wspólnych nieruchomości.

11. Gdzie można znaleźć informacje dot. definicji MŚP?

Informacje o nowej definicji MŚP możecie Państwo znaleźć w poradniku pn. "Nowa Definicja MŚP"- są to m.in. szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące nowej definicji MŚP, która weszła w życie 1 stycznia 2005 r. oraz wzór oświadczenia do samodzielnego wypełnienia przez przedsiębiorstwa ubiegające się o uzyskanie pomocy w ramach programów wsparcia, celem ustalenia ich statusu MŚP (pobierz).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »