Kontrakt Wojewódzki

Wszystkie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zostało już zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Aby środki mogły popłynąć do regionów potrzebne są jeszcze kontrakty wojewódzkie. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz przedstawiciele Zarządów Województw podpiszą dokument, który pozwoli przekazać województwom środki na realizację regionalnych programów operacyjnych. Kontrakty stanowią kompromisowe odzwierciedlenie stanowisk zarówno strony samorządowej, jak i MRR co do treści dokumentu.

 

Podpisanie kontraktu wojewódzkiego przez Minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską i Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Draba.

 

Kontrakt wojewódzki

Kontrakt wojewódzki jest umową o dofinansowanie programu operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych, zawieraną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego z zarządem województwa, w zakresie i na warunkach określonych w uchwale przez Radę Ministrów (Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - Dz. U. Nr 227, poz.1658 i z 2007 r. Nr 140, poz 984).

Prace nad kontraktami wojewódzkimi

Prace nad przygotowaniem kontraktu wojewódzkiego rozpoczęły się w 2006 roku i przez następny rok kolejne jego wersje były przedmiotem konsultacji z przedstawicielami samorządów województw. Ostateczny projekt kontraktu został poddany pod dyskusję z przedstawicielami regionów podczas spotkania w dniu 24.09.2007 r., podczas którego regiony wniosły szereg poprawek do ww. projektu. Kolejny projekt kontraktu został opracowany przez 5 województw i przekazany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 3 grudnia 2007 roku.


Ostateczna wersja kontraktu wojewódzkiego, stanowi kompromisowe odzwierciedlenie stanowisk zarówno strony samorządowej, jak i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w ramach obowiązujących przepisów prawnych.


Podpisanie kontraktu wojewódzkiego jest podstawą do rozpoczęcia procedury przekazywania samorządom województw środków finansowych na realizację regionalnych programów operacyjnych.

Kontrakt wojewódzki zawiera:

*       zasady udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej – środków na realizację regionalnych programów operacyjnych, 

*      zobowiązania finansowe strony rządowej oraz strony samorządowej,  

*      postanowienia w zakresie nadzoru Ministra Rozwoju Regionalnego nad prawidłowością wykorzystania środków przez samorząd,   

*      postanowienia dotyczące zadań Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie koordynacji regionalnych programów operacyjnych.

 

 Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Dolnośląskiego - pobierz plik