Metodologia opracowania studium wykonalności

W związku z opublikowaniem przez  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

- „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich”
- „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych”
- „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych”

zawierających wytyczne przygotowania analizy ekonomicznej dla przedsięwzięć drogowych, Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego informuje że,  przygotowanie analizy kosztów i korzyści CBA (Cost-Benefit Analysis), w tym także obliczenie obligatoryjnego wskaźnika „oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach:
- w przewozach pasażerskich
- w przewozach towarowych”,

należy dokonać zgodnie z w/w instrukcjami.
W przypadku naboru w trybie systemowym nr 1 – 3.1 Infrastruktura drogowa powyższy wskaźnik należy uwzględnić - po procedurze preselekcji, przy wypełnianiu właściwego Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFRR.
Analizy przygotowane wg wytycznych „Niebieskiej Księgi” należy uzupełnić o obliczenie w/w wskaźnika wg metodologii przedstawionej w instrukcjach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


 Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich

 Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych

 Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych Metodologia opracowania studium wykonalności -analiza ekonomiczno-finansowa

 luka finasowa_1.xls

 prezentacja wyników sw.xls

 

Dokumenty dot. Metodologii przygotowania Studium Wykonalności: 

Niebieska Księga - Analiza kosztów i korzyści inwestycyjnych w sektorze transportu:

Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej  

 Podręcznik dla beneficjentów

 Aneksy

 Projekty drogowe

 Projekty kolejowe

 Projekty infrastruktury transportu lotniczego

 Projekty transportu kombinowanego/intermodalnego

 Projekty transportu publicznego

 Projekty infrastruktury transportu morskiego

 


 

   Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach RPO WD na lata 2007-2013
 
« poprzedni artykuł