Zmiany w Ramowym Planie Realizacji RPO WD

 

W dniu 10 czerwca 2008 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Ramowego Planu Realizacji RPO WD.

 

Wprowadzona zmiana dotyczy Priorytetu 7 Edukacja. W ramach działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych w naborach dotyczących placówek przedszkolnych oraz placówek szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych usunięto ograniczenie możliwości realizacji projektów z tego zakresu wyłącznie na obszarach wiejskich i małych miast.

 

♦  Harmonogram naboru projektów na lata 2007-2008 - pobierz plik

♦  Harmonogram naboru projektów na lata 2009-2010- pobierz plik

 


 

Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1460/III/08 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1307/III/08 wprowadzone zostały następujące zmiany w Ramowym Planie Realizacji RPO WD:

1)    Priorytet „Edukacja” w zakresie:

♦ działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego zmieniono termin naboru projektów w trybie konkursowym z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej z września 2008 r. na listopad 2008 r.

działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych, połączono w jednym naborze projekty z zakresu infrastruktury sportowej z projektami dotyczącymi infrastruktury dydaktycznej na obszarach wiejskich i małych miast.

2)    Priorytet „Zdrowie”:


♦ w kolumnie „Rozpoczęcie naboru (miesiąc i rok)” usunięto datę dzienną 01.07.2008 i wprowadzono poprawny termin tj. 07.2008;

♦ zmieniono tryb naboru z systemowego na konkursowy projektów dotyczących zakupu/wdrożenia technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowanych w ramach kategorii interwencji nr 11 (z wyłączeniem projektów dotyczących elektronicznych usług publicznych związanych z ochroną zdrowia),

♦ zmieniono termin naboru z lipca 2008 r. na wrzesień 2008 r. projektów realizowanych w trybie konkursowym, dotyczących zakupu/wdrożenia technologii informacyjno-komunikacyjnych (z wyłączeniem projektów dotyczących elektronicznych usług publicznych związanych z ochroną zdrowia) oraz wdrożenia usług elektronicznych związanych z ochroną zdrowia.

♦ zmieniono termin naboru projektów w trybie konkursowym z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej z lipca 2008 r. na listopad 2008 r.

Poniżej uchwała 1460/III/08 z dnia 13 maja 2008 r. oraz zmieniony Ramowy Plan Realizacji RPO WD na lata 2008 – 2009 oraz Ramowy Plan Realizacji RPO WD na lata 2009 – 2010:

♦  Uchwała 1460/III/08- pobierz plik

 
« poprzedni artykuł