Zakończono procedurę naboru propozycji projektów

Dnia 11 sierpnia 2008 r. zakończono procedurę naboru nr 2 (2/S/7.2/2008 -„przedszkola”) oraz naboru nr 3 (3/S/7.2/2008 – „szkoły”) w trybie systemowym propozycji projektów w ramach Priorytetu 7 „Edukacja” Działanie 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”, trwających od 27 czerwca do 11 sierpnia 2008 r.

W ramach naboru nr 2 (2/S/7.2/2008 -„przedszkola”) poddanych ocenie zostanie 70 propozycji projektów o łącznej wartości 139 552 024,47 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 78 100 262,92 zł, co stanowi 1 081 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (planowana alokacja: 7 225 724 zł).

W ramach naboru nr 3 (3/S/7.2/2008 – „szkoły”) poddanych ocenie zostanie 211 propozycji projektów o łącznej wartości 1 117 872 551,61 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 656 958 980,36 zł. co stanowi 2 233 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (planowana alokacja: 29 414 732 zł).

Ocena złożonych propozycji projektów dokonana zostanie w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WD „Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD”, które dostępne są na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Dokumenty i wytyczne IZ RPO WD .

Wybór propozycji projektów nastąpi w terminie do 40 dni po upływie terminu zgłaszania propozycji projektów. Wyniki wyboru propozycji projektów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WD www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Nabory wniosków.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »